Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 14 Απριλίου 2012

Νόμος Περί Εθνοφυλακής

-Νόμος 1295 της 6/7.10.82. Περί Εθνοφυλακής.(Α΄ 126)

-Αρθρο 1.
Σκοπός - Οργάνωση - Αποστολή Εθνοφυλακής.

1. Για την ενίσχυση και υποβοήθηση στην ειρήνη στην επιστράτευση
(γενική, μερική) και στον πόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση
της αποστολής των συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης η Εθνοφυλακή
σαν οργανική ύΕνοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς.
2. Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε Μονάδες Τύπου Α (συνόρων-νησιών) με
επάνδρωση 97% και Μονάδες Τύπου Β (εσωτερικού) με επάνδρωση 10-30% από
την προβλεπόμενη στον πόλεμο σύνθεση οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
Ειδικές Στρατιωτικές. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής είναι βασικά στατικές των
οποίων τα όρια ευθύνης κατ αρχήν πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια της
διοικητικής διαιρέσεως της χώρας.
Για τη συγκρότηση και οργάνωση των Μονάδων Εθνοφυλακής εφαρμόζεται η
διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τη συγκρότηση και οργάνωση των
Μονάδων του ενεργού Στρατού. Με βάση την ανωτέρω διαδικασία καθορίζεται
για κάθε Μονάδα Εθνοφυλακής ο Πίνακας Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ).
3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:
α. Η συμβολή στην ύΑμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των
Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής των.
β. Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πυρκαγιές θεομηνίες σεισμοί κ. Λ. Π.).
γ. Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής
επιστρατεύσεως.
4. Οι επί μέρους αποστολές της εθνοφυλακής καθορίζονται με
λεπτομέρειες στα σχέδια επιχειρήσεων.
5. Οι Εθνοφύλακες χρησιμοποιούνται στις αποστολές που καθορίζονται
παραπάνω με την προυπόθεση ότι ο τόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας
βρίσκεται μέσα σε λογική απόσταση από τον τόπο διαμονής των.
Κατεξαίρεση στην επιστράτευση (γενική, μερική) και στον πόλεμο είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν και εκτός περιοχής των για όσο χρόνο
κρίνεται αναγκαίοι με διαταγή του οικείου Σχηματισμού.
6. Η υπαγωγή των Μονάδων Εθνοφυλακής καθορίζεται με τον Πίνακα
Οργανώσεως και Υλικού αυτών. Η επιχειρησιακή υπαγωγή ρυθμίζεται με τα
ισχύοντα σχέδια.

-Αρθρο 2.
Επάνδρωση Εθνοφυλακής - Εκπαίδευση
Προσωπικού.

1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής επανδρώνονται με:
α. Προσωπικό από τον Ενεργό Στρατό.
β. Προσωπικό από την εφεδρεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
εφόσον δεν υπηρετεί και από προσωπικό που δεν έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
2. Στις Μονάδες Εθνοφυλακής για την κάλυψη ειδικών αναγκών
προσλαμβάνεται και υπηρετεί προσωπικό με ειδικές γνώσεις που
αμείβεται όπως καθορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία.
3. Το αναγκαίο προσωπικό και υλικό για την επάνδρωση και τον
εξοπλισμό των Μονάδων Εθνοφυλακής προβλέπεται στους Πίνακες
Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) αυτών.
4. Το προσωπικό του Ενεργού Στρατού τοποθετείται στις Μονάδες
Εθνοφυλακής με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
"5. Το προσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το
τεσσαρακοστό πέμπτο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ’μυνας επιτρέπεται κατ`
εξαίρεση να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους
αυτού, όταν στην περιοχή δεν επαρκεί προσωπικό προς στράτευση από τις άλλες
προβλεπόμενες ηλικίες. "

Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α`143/29.7.2004).

-Αρθρο 3.

Εθνοφύλακες ως Στρατιωτικοί σε ενέργεια.

1. Οι καλούμενοι να υπηρετήσουν στην εθνοφυλακή οπλίτες ονομάζονται
Εθνοφύλακες.

2. Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής ύΑμυνας/ Γενικού Επιτελείου
Στρατού καθορίζεται το διακριτικό σήμα των Εθνοφυλάκων στην
υπηρεσία.

3. Οι Εθνοφύλακες θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται
στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς μόνο κατά το χρόνο που
εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρούνται ότι εκτελούν διατεταγμένη
υπηρεσίαι αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί ή εκτέλεση αποστολής ή
υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή εκτέλεση της αποστολής
ή της υπηρεσίας τους αυτής

-Αρθρο 4.

Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Για το χρόνο υπηρεσίας τους οι Εθνοφύλακες υπάγονται στις ισχύουσες
για αυτούς διατάξες του Ν. Δ.72Ο/1970 περί Στρατολογίας.


-Αρθρο 5

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εθνοφυλάκων.

1. Ο Εθνοφύλακες υπάγονται στις προβλεπόμενες από τους στρατιωτικούς
κανονισμούς και νόμους διατάξεις και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
διαταγές των προισταμένων τους σε ότι αφορά στην εκτέλεση της
αποστολής και υπηρεσίας.

2. Η χρησιμοποίηση από τους Εθνοφύλακες των μέσων και υλικών της
υπηρεσίας για σκοπούς μη υπηρεσιακούς απαγορεύεται. Οι αδικαιολόγητες φθο
ρές στα υλικά αυτά της υπηρεσίας οι οποίες γίνονται από κακή χρήση η
πλημμελή συντήρηση, καταλογίζονται στους υπεύθυνους.

3. Αυτοί που στρατεύονται και υπηρετούν στην Εθνοφυλακή δεν
εξαιρούνται από τις προσκλήσεις (ατομικές ή γενικές) προς κατάταξη στις
ένοπλες Δυνάμεις
.

-Αρθρο 6.

Προβλεπόμενες κυρώσεις - Διαδκασία επιβολής
ποινών.

1. ΎΟσοι, καλούμενοι προς κατάταξη στην Εθνοφυλακή βραδύνουν να
προσέλθουν ή δεν προσέρχονται καθόλου ή αρνούνται να παραλάβουν την
ατομκή πρόσκληση κηρύσσονται ανυπότακτοι κατά τα ειδικώτερα από το
Ν. Δ.720/1970 περί στρατολογίας οριζόμενα.

Σε καιρό πολέμου ή επιστρατεύσεως (γενικής ή μερικής) κάθε νομίμως
καλούμενος προς κατάταξη στην εθνοφυλακή θεωρείται στρατιωτικός όσον
αφορά μόνον στο έγκλημα της ανυποταξίας από την 1η ημέρα της προθεσμίας
προς κατάταξη.

2. Σε περίπτωση που οι Εθνοφύλακες δεν προσέρχονται σε τακτή
προθεσμία προς κατάταξη εκτιμώνται από το Υπουργείο Εθνικής ύΑμυνας ο
λόγοι ανωτέρας βίας απόλυτης αδυναμίας και τα ανυπέρβλητα εμπόδια
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Δ.720/1970 περί Στρατολογίας.

-Αρθρο 7.

Δικαιώματα Εθνοφυλάκων.

1. Οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές.
διατροφή, ιματισμό και υπόδηση.


2. Στους χρησιμοποιούμενους σε τακτικές η ειδικές αποστολές δύναται με
απόφαση του Υπουργού εθνικής Αμυνας να χορηγούνται αποδοχές τροφή
ιματισμός και υπόδηση.

3. Οι Εθνοφύλακες που εκτελούν αποστολή η υπηρεσία και για όσο χρόνο
διαρκεί αυτή δικαιούνται προσωπική υγειονομική περίθαλψη εάν ασθένησαν
ή έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αύτης. Η έκταση
και το είδος της προσωπικής υγειονομικής περιθάλψεως που παρέχεται
διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την υγειονομική
περίθαλψη των Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών.


4. Για τους Εθνοφύλακες οι οποίοι κατά το χρόνο της στην προηγούμενη
παράγραφο του αρθρου τούτου υπηρεσίας των φονεύονται αποθνήσκουν
αιχμαλωτίζονται εξαφανίζονται ή καθίστανται ανάπηροι παρέχονται τα
προβλεπόμενα από το Ν Δ.720/1970 περί Στρατολογίας ευεργετήματα καθώς
και το δκαίωμα συντάξεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξες που ισχύουν
για τους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.


5. Στους Εθνοφύλακες απονέμονται ηθικές αμοιβές όπως προβλέπονται
από τις ειδικές διατάξεις των στρατιωτικών κανονισμών. Ειδικό
αναμνηστικό Δίπλωμα ή Μετάλλιο ειναι δυνατό να απονεμηθεί μετά από
απόφαση του Υπουργού Εθνικής ύΑμυνας.-Αρθρο 8

Τελικές διατάξεις.

1. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου καθορίζονται
στον Κανονισμό περί Εθνοφυλακής ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό
Εθνικής ύΑμυνας. Μέχρι την έκδοση αυτού τυχόν ανακύπτονται ζητήματα
ρυθμίζονται δια Διαταγών του Γενικού Επιτελείου στρατού

2. Οι υπηρετήσαντες στα τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης (ΤΕΑ) και Τάγματα
Εθνοφυλακής (ΤΕ) κατά τις διατάξεις του καταργούμενου Ν. Δ.485/1970
θεωρείται ότι υπηρέτησαν στις Μονάδες Εθνοφυλακής που διέπονται από
τον παρόντα νόμο.

3. Σε ορισμένες ειδικές περπτώσεις και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
ύΑμυνας δύναται Μονάδες Εθνοφυλακής να αφοπλίζονται.

4. Το Νομοθετικό Διάταγμα 485/1970 περί Εθνοφυλακής καθώς και κάθε
άλλη διάταξη νόμου που ρύθμιζε με άλλο τρόπο θέματα Εθνοφυλακής που
ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο καταργούνται.

-Αρθρο 9.

Εναρξη Ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3257 (ΦΕΚ Α' 143/29.7.2004)
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

-Άρθρο 8 παρ.5

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
’μυνας καθορίζεται κατ` έτος ο αριθμός των εκάστοτε, προς χρησιμοποίηση του
επόμενου έτους, εθνοφυλάκων για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων,
υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Σ. Ξ. Με όμοια απόφαση
καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για
την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής των, που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.1295/1982 (ΦΕΚ 126 Α).

Αριθμ. Φ.244/12/118335 (ΦΕΚ Β 624/11.5.2010)
Χρησιμοποίηση Αριθμού Εθνοφυλάκων για Φρούρηση Αποθηκών Πυρομαχικών,
Καυσίμων, Υλικών Επιστράτευσης και Λοιπών Εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς,
για το έτος 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.1295/1982, περί "Εθνοφυλακής".

β. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α/143).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την "Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ.63/2005 (ΦΕΚ
Α/98).

δ. Του Π. Δ.185/2009 Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών κλπ.(ΦΕΚ Α/213).

ε. Την υπ' αρίθμ.2672/3-12-2009 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ.
Σαχινίδη" (ΦΕΚ Β/2408).

στ. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ Α' 232)

2. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και το γεγονός,
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ ύψους έξι εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων (6.070.000)
Ε για το έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του ΥΕΘΑ (Ειδ. Φορέας 11-200, ΓΕΣ, ΚΑΕ 0483), που έχουν προβλεφθεί στον υπόψη
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Τη χρησιμοποίηση, κατά το έτος 2010, εννιακοσίων ογδόντα επτά (987)
εθνοφυλάκων, για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών
επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς.

2. Τον καθορισμό της ημερησίας αποζημίωσης των εθνοφυλάκων σε δέκα πέντε
(15) Ε.

3. Στους παραπάνω εθνοφύλακες που θα χρησιμοποιηθούν κατά το έτος 2010,
πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης, θα καταβληθεί και εφάπαξ χρηματικό βοήθημα,
όπως παρακάτω:

α. Το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου και θα είναι ίσο με το
δεκαπενταπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης που λαμβάνουν.

β. Την 15η Δεκεμβρίου και θα είναι ίσο με το τριακονταπλάσιο της ημερήσιας
αποζημίωσης που λαμβάνουν.

4. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 11ανουαρίου 2010.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,30 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: